Extra informatie ondersteuning

Zorgteam

Sommige leerlingen hebben problemen die extra aandacht en zorg vragen. Op onze school is een zorgteam ingesteld dat bestaat uit de afdelingsleiders, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, een medewerker van het Bureau Jeugdzorg en een medewerker van schoolmaatschappelijk werk. Dit zorgteam staat onder leiding van onze zorgcoördinator. Zij is tevens de vertrouwenspersoon van de leerlingen. Eén maal in de zes weken vindt het zorgoverleg plaats. Als een leerling aangemeld wordt voor bespreking in het zorgoverleg, worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld door de zorgcoördinator. In het zorgoverleg wordt besproken hoe de leerling zo goed mogelijk begeleid kan worden. Het zorgteam verwijst, indien nodig, naar andere externe deskundigen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Leerlingen uit klas 2 worden voor een kort onderzoek opgeroepen door de jeugdverpleegkundige. Zij informeert naar het welbevinden van de leerlingen. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven voorlichting en advies aan kinderen en iedereen die bij het opgroeien betrokken is. Zij richten zich vooral op onderwerpen als: opvoedingsondersteuning, gezond gewicht, verzuimbegeleiding, drugs en genotmiddelen. Voor advies en/of consultatie kan men de schoolarts benaderen.

Schoolmaatschappelijk werk: Jeugdformaat

De schoolmaatschappelijk werker geeft informatieve en kortdurende hulpverlening aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Zij werkt tevens preventief en geeft consultatie. Ook heeft zij een brugfunctie tussen kind, ouders, school en zorginstellingen. Zij geeft onder andere begeleiding aan leerlingen die psychosociale problemen hebben of waarbij de ontwikkeling stagneert. De gesprekken met de leerlingen vinden op school plaats.

Dienst ambulante begeleiding

Een ambulant begeleider van de Pleysierschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs) begeleidt leerlingen die een cluster 4-problematiek hebben en leerlinggebonden financiering krijgen, de zogenaamde rugzak. De ambulante begeleiding sluit aan bij de hulpvraag van school, ouders en leerling. Zij richt zich op het professionaliseren van leerkrachten in het regulier onderwijs voor wat betreft kennis en begeleiding van leerlingen met een cluster 4-problematiek. Zij ondersteunt de leerlingen, zodat deze optimaal kunnen profiteren van het onderwijsaanbod in het regulier onderwijs. De aanmelding en plaatsing van deze leerlingen vindt zorgvuldig en weloverwogen plaats. De plaatsingsmogelijkheden zijn niet onbeperkt.

Cursus zelfvertrouwen

Voor een aantal leerlingen is het moeilijk om goed te presteren onder spanning en mentale druk. Een toets, een spreekbeurt of een presentatie kunnen oorzaak zijn van hevige buikklachten, hoofdpijn of andere lichamelijke ongemakken. Er kan dan sprake zijn van faalangst. Deze leerlingen hebben baat bij de cursus zelfvertrouwen die we op school geven en waarmee we goede ervaringen hebben. Leerling-mediation

Op onze school zorgen docenten én leerlingen voor een goede sfeer in het gebouw. We doen dit onder andere door gezamenlijk, docenten én leerlingen, te surveilleren tijdens pauzes. Als er echter meningsverschillen en ruzies tussen leerlingen ontstaan, helpen leerling-mediators hen bij het vinden van oplossingen. Deze mediators worden jaarlijks extern geschoold en leren daarbij gesprekstechnieken aan die problemen en impasses kunnen (helpen) oplossen, een vaardigheid die nuttig is voor praktisch gebruik nu, zoals al meerdere malen is gebleken, maar die voor de mediators ook in de toekomst zeker haar waarde zal behouden.

Plagen mag geen pesten worden

Jaarlijks bespreken we met onze leerlingen de spelregels die ervoor zorgen dat we prettig met elkaar om kunnen blijven gaan. We vatten deze regels samen in een zogenaamd pestprotocol. Op deze wijze leren we leerlingen te voorkomen dat plagen overgaat in pesten. We hebben goede ervaringen met dit protocol. Klik hier voor het pestprotocol van Zandvliet.

Remedial teaching

Iedere leerling neemt aan het begin van de brugklas deel aan het onderzoek ‘dyslexiescreening’. De resultaten worden beoordeeld door onze eigen orthopedagoge. Als blijkt dat leerlingen speciale problemen hebben, zoals achterstand bij begrijpend lezen, bij technisch lezen en/of bij spelling of dat er sprake is van dyslexie, dan bieden wij de mogelijkheid tot remedial teaching op school. Dit in overleg met de ouders/verzorgers. De remedial teaching wordt zowel individueel als in een kleine groep, onder schooltijd, gegeven.

Taal- en rekenvaardigheid

De ervaring leert dat nieuwe brugklasleerlingen niet altijd de taal- en rekenvaardigheid hebben die op de middelbare school eigenlijk wel van hen verwacht wordt. Zandvliet geeft daarom modulair extra lessen taal- en rekenvaardigheid aan alle leerlingen in de onderbouw. Als echter blijkt dat de leerling die vaardigheden al wel in voldoende mate beheerst, worden extra programma’s met verrijkingsstof science en klassieken aangeboden. De modules taal- en rekenvaardigheid geven aansluiting op de later nog in te voeren landelijke toetsen taal en rekenen.

Schoolondersteuningsprofiel

 TitleModified Date 
Schoolondersteuningsprofiel 2016-201720-1-2017Download

Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |
turk seks
beylikduzu escort escort istanbul escort porno izle sex hikayeleri